Logo test4fly Corona Testzentrum Mallorca

Legal notice

TEST4FLY
Av. Picasso 57

ES-07014 Palma de Mallorca

E-mail: info@test4fly.eu
Internet: www.test4fly.eu

Toezichthoudende autoriteit:

Officieel college van artsen van de Balearen, Palma de Mallorca

 

WETTELIJKE KENNISGEVING

 1. OBJECT

Deze wettelijke kennisgeving regelt het gebruik en het genot van de website https://test4fly.eu, die eigendom is van Dr. Luai Chadid (hierna DE EIGENAAR).

Het surfen op de website van de eigenaar maakt de GEBRUIKER van deze website voorwaardelijk en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle in deze wettelijke kennisgeving gepubliceerde voorwaarden, waarbij wordt opgemerkt dat deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving van de Eigenaar van de website, in welk geval zij zo lang mogelijk van tevoren zullen worden gepubliceerd en meegedeeld.

Daarom is het raadzaam de inhoud zorgvuldig te lezen als u toegang wilt krijgen tot en gebruik wilt maken van de informatie en diensten die op deze website worden aangeboden.

De gebruiker verbindt zich er tevens toe de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, de verkeersgebruiken en deze wettelijke mededelingen, en zal aansprakelijk zijn ten aanzien van de eigenaar of derden voor alle schade die zou kunnen worden veroorzaakt door het niet naleven van deze verplichting.

Elk ander dan het toegestane gebruik is uitdrukkelijk verboden en de Eigenaar kan op elk moment de toegang en het gebruik weigeren of intrekken.

 1. IDENTIFICATIE

De eigenaar informeert u, in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, dat:

 • Dr. Luai Chadid (internist & cardioloog)
 • Schoolnummer: 07070/7001
 • Haar maatschappelijke zetel: Av. Picasso No. 57 – ES 07014 Palma de Mallorca
 1. COMMUNICATIE

Om met ons te communiceren, bieden wij u contactmogelijkheden, die wij hieronder beschrijven:

Alle kennisgevingen en communicaties tussen gebruikers en de eigenaar worden geacht effectief te zijn voor alle doeleinden als ze worden gegeven via een van de hierboven beschreven middelen.

 1. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

De website en zijn diensten zijn gratis en vrij toegankelijk. De eigenaar kan echter het gebruik van sommige op zijn website aangeboden diensten afhankelijk maken van het vooraf invullen van het desbetreffende formulier.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en de actualiteit van alle aan de eigenaar meegedeelde gegevens en is als enige verantwoordelijk voor foutieve of onnauwkeurige informatie.

De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in de inhoud en de diensten van de eigenaar op gepaste wijze te gebruiken en deze niet te gebruiken voor onder andere:

 1. Criminele, gewelddadige, pornografische, racistische, xenofobe of aanstootgevende inhoud die aanzet tot terrorisme of in het algemeen in strijd is met de wet of de openbare orde.
 2. De introductie van computervirussen in het netwerk het uitvoeren van handelingen die in staat zijn om elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de eigenaar of derden te wijzigen, te beschadigen, te onderbreken of fouten of schade te veroorzaken; alsmede het belemmeren van de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten door middel van het massale gebruik van computerbronnen via welke de eigenaar zijn diensten aanbiedt.
 3. Pogingen om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers of tot afgeschermde delen van de computersystemen van de eigenaar of van derden, en zo nodig informatie te extraheren.
 4. Inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten en schending van de vertrouwelijkheid van informatie van de eigenaar of van derden.
 5. Pogingen om zich voor te doen als de identiteit van een andere gebruiker.
 6. Reproductie, reproductie, verspreiding, beschikbaarstelling of enige andere vorm van mededeling aan het publiek, transformatie of wijziging van de inhoud, tenzij toegestaan door de houder van de relevante rechten of toegestaan door de wet.
 7. Gegevens te verzamelen voor promotionele doeleinden en om reclame van welke aard dan ook en mededelingen voor verkoop- of andere commerciële doeleinden te versturen zonder uw voorafgaande verzoek of toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto’s, grafieken, beelden, iconen, technologie, software, evenals hun grafische vormgeving en broncodes, vormen een werk waarvan de eigendom toebehoort aan de eigenaar, en geen van de gebruiksrechten daarvan kan worden opgevat als overgedragen aan de gebruiker, behalve wat strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de website.

De gebruiker die toegang heeft tot deze website mag de inhoud bekijken en, indien nodig, toegestane privé-kopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen vervolgens niet aan derden worden bekendgemaakt, niet worden geïnstalleerd op servers die op netwerken zijn aangesloten en op geen enkele manier worden geëxploiteerd.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard ook die op de website voorkomen eigendom van de eigenaar, zonder dat het gebruik ervan of de toegang ertoe de gebruiker enig recht verleent.

De distributie, wijziging, transmissie of publieke mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de houder van de exploitatierechten, is verboden.

Het plaatsen van een hyperlink impliceert op geen enkele wijze het bestaan van betrekkingen tussen de eigenaar van deze website en de eigenaar van de website waarop hij is geplaatst, noch de aanvaarding en goedkeuring door de eigenaar van de website van de inhoud of diensten ervan.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor het gebruik door gebruikers van het materiaal dat op deze website beschikbaar wordt gesteld of voor acties die op basis daarvan worden ondernomen.

 • UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

De inhoud van deze website is van algemene aard en wordt louter ter informatie verstrekt zonder enige volledige garantie voor de toegang tot alle inhoud, de volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid of actualiteit ervan, of de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor een bepaald doel.

De eigenaar sluit, voor zover toegestaan door de wet, alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

a) De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de Inhoud, alsmede het bestaan van onvolkomenheden en gebreken van welke aard dan ook in de Inhoud die via de Website of de aangeboden diensten wordt doorgegeven, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld of toegankelijk gemaakt

b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in computersystemen, elektronische documenten of gebruikersgegevens kunnen veroorzaken.

c) Niet-naleving van de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeersgebruik en deze wettelijke kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder en bij wijze van voorbeeld is de eigenaar niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten, handelsgeheimen, eerrechten, persoonlijke en familiale levenssfeer en het imago zelf, alsook de regels inzake oneerlijke concurrentie en ongeoorloofde reclame.

Evenzo wijst de eigenaar elke verantwoordelijkheid af voor informatie die zich buiten deze website bevindt en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links op deze website is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de door deze website aangeboden inhoud kunnen verrijken. De eigenaar geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor het functioneren of de toegankelijkheid van de gelinkte sites; hij suggereert, nodigt of beveelt niet uit tot het bezoeken van deze sites en is niet verantwoordelijk voor de verkregen resultaten. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van hyperlinks door derden.

 • PROCEDURES IN GEVAL VAN ONWETTIGE HANDELINGEN

In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die het onwettige karakter onthullen van het gebruik van eender welke inhoud en/of de uitvoering van eender welke activiteit op de pagina’s die vervat zijn in of toegankelijk zijn via de website, moeten zij een bericht sturen naar de eigenaar, waarin zij zichzelf naar behoren identificeren en de vermeende overtredingen vermelden.

 • PUBLICATIES

De via de website beschikbaar gestelde administratieve informatie komt niet in de plaats van de wettelijke bekendmaking van wetten, verordeningen, plannen, algemene bepalingen en besluiten, die formeel moeten worden bekendgemaakt in de officiële publicatiebladen van de overheidsadministraties, aangezien deze het enige instrument zijn dat de authenticiteit en de inhoud ervan bevestigt. De op deze website beschikbare informatie dient te worden opgevat als een leidraad en heeft geen wettelijke geldigheid.

 • DISCLAIMER
TEST4FLY, onder leiding van Luai Chadid, MD, staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze website.

In geen geval zal TEST4FLY aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van deze website of de aangeboden diensten.
 
Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor externe links op deze website die verwijzen naar externe websites op wier websites inhoud wordt aangeboden waarvoor derden verantwoordelijk zijn, met betrekking tot de inhoud van welke aard dan ook.
 
TEST4FLY verklaart uitdrukkelijk dat het geen invloed heeft op het huidige of toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. TEST4FLY distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s gelinkt aan onze website die werden gewijzigd na het plaatsen van de link en neemt op geen enkele wijze deze inhoud over als haar eigen.
 
Wij verwelkomen elke tip over twijfelachtige inhoud op pagina’s waarnaar vanaf onze website wordt gelinkt.
 
 • COPYRIGHTVERMELDING
Alle inhoud en structuren van deze website worden beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten.
 
Publicatie op het World Wide Web of andere internetdiensten houdt geen verklaring van toestemming in voor enig ander gebruik door derden.
 1. VIGERENDE WETGEVING

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de toepasselijke Spaanse wetgeving.

De voertaal zal Spaans zijn.

Menu

Contact